ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.

2014-05-24 18:38
 Όργανα του Σωματείου είναι : Η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, η Εξελεγκτική Επιτροπή, οι αντιπρόσωποι σε υπερκείμενες οργανώσεις καθώς και οι Επιτροπές που εξουσιοδοτεί για συγκεκριμένο σκοπό η Γενική Συνέλευση.    Ο Σύλλογος διοικείται από πενταμελές Διοικητικό...